Grundbuchamt Bamberg

Synagogenplatz 1, 96047 Bamberg